Regulamin konkursu "Bon Wakacyjny od Floribras"

REGULAMIN KONKURSU „Bon wakacyjny od Floribras” dalej zwany „Regulaminem”

 

Paragraf 1

Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Bon wakacyjny od Floribras” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Floribras Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrudzewie, 63-100, ul. Śremska 138, NIP 7851816403, REGON 526181856, kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest wyłącznie w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem https://www.floribras.pl , dalej zwanym „Sklepem Internetowym”.
 3. Konkurs nie dotyczy zakupów dokonywanych bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Floribras, znajdującym się w Zbrudzewie, 63-100, ul. Śremska 138.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie trwał w dniach od
  1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.
 6. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919
  i nast. Kodeksu cywilnego.

Paragraf 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni Klient, który założy konto w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem https://www.floribras.pl, zaakceptuje regulamin
  i dokona w nim w dniach od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zakupów o wartości min. 500 PLN (dalej jako: „Uczestnik”).
 3. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby będące pracownikami lub przedstawicielami Organizatora oraz osoby im najbliższe, a także osoby będące pracownikami lub przedstawicielami innych przedsiębiorstw związanych bezpośrednio z Organizatorem oraz osoby im najbliższe, jak również osoby biorące udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Konkursu.

 

Paragraf 3

Przedmiot i Warunki Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie 1 (słownie: jednego) Uczestnika (dalej jako: „Laureat”) spełniającego warunki Konkursu, który zostanie wyłoniony w drodze losowania przez Komisję Konkursową wskazaną w § 6.
 2. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest udział minimum 5 uczestników.
 3. Każdy Uczestnik musi jednocześnie spełniać wszystkie poniższe warunki Konkursu:
 4. posiadać konto w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem https://www.floribras.pl;
 5. dokonać zakupów w Sklepie Internetowym w okresie trwania Konkursu, minimum o wartości wskazanej w § 2 ust. 2;
 6. zaakceptować Regulamin Konkursu na stronie Sklepu Internetowego;
 7. w okresie 15 dni od daty zakupu brak zwrotu produktów nabytych w ramach Konkursu.
 8. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez zaakceptowanie Regulamin Konkursu na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie każdego Uczestnika naruszającego postanowienia Regulaminu.
 10. Odpowiedzialność Organizatora względem Laureata jest ograniczona wyłącznie do przekazania Nagrody. Wszelkie roszczenia związane z realizacją Nagrody należy kierować wyłącznie do następującego podmiotu: Holiday Park & Resort z o.o., Sp. K z siedzibą w Śremie, 63-100, ul. Fryderyka Chopina 1J, NIP 7851800879, REGON 363484979, KRS 0000596565.

 

Paragraf 4

Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie, ufundowaną przez Organizatora, jest 1 (słownie: jeden) Voucher na 7-dniowy pobyt o wartości do 1 794 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery)
  w apartamencie wybranej przez Laureata lokalizacji nadmorskiej sieci Holiday Park & Resort.
 2. Informacja o Laureacie wyłonionym przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6, zostanie ogłoszona pomiędzy 16 a 19 stycznia 2024 r. poprzez umieszczenie informacji o rozstrzygnięciu Konkursu na fanpage Sklepu Internetowego na Facebook https://www.facebook.com/floribras. Dodatkowo każdy Laureat zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub/i e-mailem.
 3. Nagroda zostanie bezzwłocznie przekazana po ogłoszeniu wyników we wskazanym w ust. 2 terminie wybranym kurierem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w Sklepie stacjonarnym Floribras, znajdującym się w Zbrudzewie, 63-100, ul. Śremska 138, w dniach od 16 stycznia 2024 r. nie później niż do 31 stycznia 2024 r.
 4. Nagroda nieodebrana w ww. terminie ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
 5. Warunkiem odbioru Nagrody przez Laureata jest potwierdzenie odbioru wysłane pocztą elektroniczną na adres sklep@floribras.pl lub podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody w przypadku odbioru osobistego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Paragraf 5

Postępowanie odwoławcze

 1. W razie nieuzasadnionej odmowy wydania Nagrody lub innego naruszenia przez Organizatora
  i osoby, za które jest on odpowiedzialny, warunków Konkursu, określonych w niniejszym Regulaminie, każdemu Uczestnikowi Konkursu, którego interesy zostały naruszone przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Odwołanie, zawierające dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem, należy kierować do Organizatora na adres:

Floribras BIS Sp. z o.o.

 1. u Śremska 138

63-100 Zbrudzewo

z dopiskiem „Odwołanie – Konkurs „Bon wakacyjny od Floribras”.

 1. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. Odwołujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą SMS, wiadomości e-mail lub pisemnie.
 2. Odwołania złożone po terminie, bez uzasadnienia lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

Paragraf 6

Komisja Konkursowa

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:

Klaudia Frąckowiak – przewodnicząca Komisji Konkursowej

Grzegorz Walas – członek Komisji Konkursowej

Marcin Grabianowski – członek Komisji Konkursowej

 

 1. Zadaniem każdej Komisji Konkursowej będzie dokonanie losowania, które wyłoni zwycięzcę Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu nie mogą kwestionować losowania dokonanego przez Komisję Konkursową.

 

Paragraf 7

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywanie przez niego do innych celów niż związanych z niniejszym Konkursem. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu publikacji wyników Konkursu oraz w celu przekazania zwycięzcy Nagrody.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 3. Regulamin Konkursu będzie traktowany jako zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą założenia konta w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem https://www.floribras.pl .
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora polegających na przeprowadzeniu Konkursu i przyznaniu Nagród.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Brak podania danych osobowych przez Uczestnika wyklucza go z udziału w Konkursie
 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak też danych osobowych Uczestnika, na przetwarzanie których wyrazili zgodę, jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy mają ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Organizatora, np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

Paragraf 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Sklepie Internetowym i Sklepie stacjonarnym.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
  w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Zbrudzewo, dnia 01 grudnia 2023 r.

 

  

 

ZAŁĄCZNIK – PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY

W KONKURSIE „Bon wakacyjny od Floriobras”

Organizator Konkursu „Bon wakacyjny od Floriobras” (zwanego dalej: „Konkursem”), Floribras Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrudzewie, 63-100, ul. Śremska 138, NIP 7851816403, REGON 526181856, kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

 

PRZEKAZUJE, a

 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………….…, zamieszkały/a  w ………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………..., data urodzenia: ………………….………….., nr dowodu osobistego: ……………………..…….…………………,    

(dalej zwany: „Laureatem”,)

 

niniejszym potwierdza otrzymanie nagrody w Konkursie, tj. VOUCHERA wakacyjnego Holiday Park & Resort o wartości do 1 794 zł.

 

 

 

 

______________________                                                      ___________________

                   ORGANIZATOR                                                                        LAUREAT

 

 

 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest spółka Floribras Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrudzewie, 63-100, ul. Śremska 138, NIP 7851816403, REGON 526181856, kapitał zakładowy: 5.000 zł („Administrator”).

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony pisemnie na adres siedziby Administratora. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. realizacji Konkursu i przyznania Nagrody na podstawie zaakceptowanego regulaminu Konkursu „Bon wakacyjny od Floribras” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
 2. marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia zgody;
 3. finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 4. obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Sprzeciw względem wykorzystania przedmiotowych danych osobowych lub ich nieprzekazanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy i w efekcie brakiem możliwości udziału w Wydarzeniu organizowanych przez Administratora.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium